Ochrana osobních údajů – zákazníci

Bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně, můžete si proto být jisti, že s nimi nakládáme dle
našeho nejlepšího vědomí a v souladu s platnými právními předpisy.

Společnost AZ SERVIS, a.s., IČ: 25581309, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, jakožto správce osobních údajů (dále také jen „Správce“) přijala tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen
„Zásady“) pro účely poskytování informací o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů Správcem při poskytování služeb, při prodeji zboží v provozovnách Správce, při užívání webových stránek Správce a při kontaktech Správce s potenciálními zákazníky.

Tyto informace o zásadách práce s osobními údaji jsou určeny zákazníkům Správce i potenciálním zákazníkům nebo jejich zástupcům, zájemcům o zboží a služby Správce a návštěvníkům webových stránek Správce. Rozsah osobních údajů které Správce zpracovává se může lišit dle sjednané služby nebo zakoupeného zboží a při sjednání služby nebo zakoupení zboří je ošetřeno podpisem souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníka se Správcem.

Zásady zpracování osobních údajů vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zásady nabývají platnosti dnem 25. 5. 2018.

Informace o zpracování osobních údajů pro účel realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:

Oslovování s nabídkou produktů, akcí, novinek a služeb společnosti AZ SERVIS, a.s, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích a odebírání novinek značek HOBBY.

Popis účelu zpracování:

Osobní údaje jsou využívány pro účely informování o produktech, akcích a službách Správce a společnosti HOBBY, současně slouží pro informování o soutěžích, pro odebírání novinek, reklamy včetně cílení online reklamy, případně zasílání katalogů nebo přání k svátku.

Oprávnění ke zpracování:

Osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu uděleného subjektem osobních údajů. V případě, že nám nebyl souhlas se zpracováním udělen, nebudeme tyto osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Veškeré identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, které subjekt osobních údajů Správci sám sdělí (zejména se jedná o: jméno, příjmení, identifikační číslo, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa). Dále se jedná
o obchodní profil, technické údaje o produktu, historie obchodování, údaje o rodině a dalších osobách, komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace:

5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Marketingové agentury, eventové agentury, mediální agentury, členové distribuční sítě, správce sítě a správce webu, provozovatel serverů, guest managementové agentury, call-centra. Takové subjekty pak mají postavení zpracovatelů osobních údajů, mají se Správcem uzavřenou smlouvu o ochraně a zpracování osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě pokynů Správce.
V případě vyžádání ze strany orgánů veřejné moci (například soudů, Policii ČR, a dalším orgánům činným v
trestním řízení) budou těmto orgánům osobní údaje poskytnuty v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu osobních údajů, s jejich plným vědomím a souhlasem.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

V rámci uvedeného zpracování se osobní údaje subjektů nebudou předávat do třetích zemí.


Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a
průběžného vyhodnocování právních rizik.


V případě dotazů nebo nejasností nás můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese azservis@az- servis.cz

Smlouva

Ceník

Podmínky